ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ადმინისტრაცია

1995